X

 

معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 

 

امروزه ایجاد توانایی تحقیق و پژوهش در دانشجویان یکی از اصول مهم سیستم های آموزش عالی مدرن در نظر گرفته شده و صاحب نظران اين عرصه بر اين باورند که فراگيري روش تحقيق و پژوهش بايد در بطن برنامه هاي دانشجویی قرار گیرد. از اين رو پژوهش هاي دانشجويي بعنوان بستري براي نهادينه شدن نگاه به دانش و توانايي انجام تحقيق در دانشجويان بايد در اولويت سيستم پژوهشي و آموزش عالي در کشور قرار گيرند.

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام نزدیک به دو دهه می باشد که به منظور بسترسازی امور پژوهشی در بین دانشجویان علوم پزشکی کار خود را آغاز کرده است.

هدف این کمیته افزایش و بهبود کیفی و کمی سطح تحقیقات در بین دانشجویان بوده و هر ساله اقدامات مفیدي در اين راستا انجام مي گيرد. از جمله اين امور برگزاري کارگاه هاي روش تحقيق، جستجوي مطالب در اينترنت و کارگاه روشهای آماري، روش مقاله نویسی، ساب  میت مقالات در مجلات داخلی و خارجی، ایده پردازی و ...  بوده که بطور چشمگيري موجب افزايش کمي و کيفي فعاليت هاي پژوهشي و حضور دانشجويان در کنگره هاي داخلي و خارجي شده است. مشاوره، راهنمايي، حمايت و پشتيباني ازطرح هاي تحقيقاتي از ديگر وظايف اين کميته مي باشد.

دفتر کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی از دبیر کمیته، ۵ تا ۸ نفر عضو اصلی و حداکثر ۲ نفر عضو علی البدل تشکيل ميشود. اين گروه وظيفه راهنمايي و هدايت دانشجويان به سمت فعاليت هاي پژوهشي، انعکاس درخواست دانشجويان براي برگزاري كارگاه ها و سمينارها را به عهده دارند.

 

  • آدرس : ایلام، بانگجناب، بلوار پژوهش، پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432235724
  • فکس:08432235721
  • Email: anvari-e@medilam.ac.ir